ទូរស័ព្ទបន្ទាន់ៈ ១៤០៨/(៨៥៥)២៣ ២៦១១១១

សេវាអ៊ីនធឺណិត

 • មានលក្ខណៈបត់បែនពិសេស
  មានទំនុកចិត្តខ្ពស់
  ល្បឿនដោនឡូត/អាប់ឡូតស្មើគ្នា
  មានចំណុះល្បឿនខ្ពស់ និងលឿន

ទូរស័ព្ទបង់ប្រាក់ជាមុន

 • ប្រើប្រាស់ជាមួយទូរស័ព្ទខ្សែ
  ហៅក្នុងប្រព័ន្ធ 1សេន/នាទី
  ហៅទៅទូរស័ព្ទដៃ 5សេន/នាទី

សេវា វី.អូ.អាយ.ភី កូដ១៥៤

 • តម្លៃសមរម្យ
  មិនត្រូវការប្រាក់កក់
  គុណភាពខ្ពស់

សេវា IP-Transit

 • ភ្ជាប់ផ្ទាល់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ (P2P)
  បណ្តាញមានគុណភាពខ្ពស់

សេវា IPLC

 • ចំណុះល្បឿនខ្ពស់បំផុត
  ល្បឿនលឿនបំផុត
  សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត

សេវា VPN

 • តម្លៃសមរម្យ
  ភាពជឿជាក់ និង សុវត្ថិភាព
  ការបញ្ជូនទិន្នន័យលឿន

ព័ត៌មានរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា